Privatlivs- og databeskyttelsespolitik

1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige


Hylleholt er et selvstændigt opholdssted for unge godkendt af Socialtilsyn Øst.


Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.


Hylleholt er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.


Hylleholt har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.


Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, forældre, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.


Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til de dataansvarlige:


Forstander Gitte Jensen eller Teamkoordinator Malene Kruse
Hylleholt Opholdssted
Fredensvej 5, 4654 Faxe Ladeplads
hyhu@hylleholtopholdssted.dk
56716101


Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder:

fortegnelsesdokument beboere/fortegnelsesdokument personale / Oplysningspligt artikel 13.

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke


Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.


Formålet med behandlingen er, at kunne administrere dit ophold på Hylleholt og leve op til de krav Hylleholt er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.


Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

 

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. 

 

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Hylleholt, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for Hylleholts opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling eller dit ophold på skolen.

 

De kategorier af personoplysninger, som Hylleholt behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.


Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.


Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Hylleholt
og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

 

Videregivelse af oplysninger

Hylleholt videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/dine forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

 

3.       Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere på Hylleholt


Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.


Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en frist på max 60 dage oplysningerne udleveres normalt gratis.


Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

 

4.       Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

 

 

5.       Sletning af Personoplysninger

Hylleholt opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.


Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.


Når du ikke længere har ophold på Hylleholt opbevarer vi dine oplysninger i 1 måned efter at du har forladt Hylleholt, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Hylleholt, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitation til Hylleholt modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.  Slettepolitik/rettigheder.

 

6.       Datasikkerhed

Hylleholt overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden her: databeskyttelsespolitik /  erklæring

 

 

7.       Klagevejledning

Ønsker du at klage over Hylleholts behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet,

Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

 

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Top